dodaj swój gabinet do naszego katalogu

poleć stronę znajomemu


Regulamin korzystania z serwisu Dentident.pl

 

§ 1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Dentident.pl znajdującego się pod adresem internetowym
http://dentident.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego Dentident.pl jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402: pion o nazwie Fancynet.pl, działający przy AIP Kielce.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Materiały Zgłaszane przez Użytkowników oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Dentident.pl nie firmuje żadnych Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Materiałami Zgłaszanymi przez Użytkowników.
 3. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Dentident.pl jego Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników w celu świadczenia Usług przez Dentident.pl, oraz w celu używania jego Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników w sposób określony na Witrynie Internetowej oraz w niniejszym regulaminie.
 4. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników, o ile takie materiały są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie Dentident.pl licencji.
 5. Dentident.pl zastrzega sobie prawo (choć na Dentident.pl nie będzie spoczywał obowiązek), swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy Materiały Zamieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w zgłaszanym treściom oraz może usunąć Materiały Zamieszczane przez Użytkownika i/lub uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie Materiału Zamieszczanego przez Użytkownika, o ile ten nie będzie przestrzegał Warunków świadczenia Usług.
 6. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Witryny Internetowej i Usług, może być narażony na zawarte w Materiałach Zgłaszanych przez Użytkowników treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec Dentident.pl na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników.
 7. Zakazane jest publikowanie w serwisie materiałów niezgodnych z polskim prawem.
 8. Użytkownicy nie mogą zażądać usunięcia swoich komentarzy, nie przysługuje im również możliwość ich edycji.
 9. Serwis ma prawo do odmowy publikacji wizytówki czy komentarza, których treść narusza zasady netykiety, lub zawiera treści reklamowe (z wyłączeniem treści reklamujących gabinet, którego wizytówka czy komentarz dotyczy).
 10. Gdy Użytkownik złamie postanowienia Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte.
 11. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 12. Rejestrując się w serwisie automatycznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu Dentident.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883). Dane będą wykorzystywane tylko do celów Twojej identyfikacji i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.
 13. Dentident.pl może dokonywać zmian Regulaminu. W przypadku dokonania takich zmian, Dentident.pl udostępni nowy egzemplarz Regulaminu pod obecnie przeglądanym adresem.
 14. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej lub Usług w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony Dentident.pl Zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych obejmuje między innymi:
 • odsprzedaż dostępu do Witryny Internetowej lub dowolnych Usług na innej witrynie internetowej, której głównym celem jest uzyskanie przychodów z reklamy lub abonamentu; oraz
 • redystrybucję Usług (w tym Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników dostępnych poprzez Usługi), której głównym celem jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej zasadniczo podobnej lub porównywalnej do działalności prowadzonej przez Dentident.pl.
 1. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Dentident.pl w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.
 2. Dentident.pl zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, jednak nie kopii (cache) lub archiwów takich materiałów. Dentident.pl zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych Użytkowników Witryny Internetowej lub Usług (i akceptuje, że będzie to obejmowało nazwy kont Dentident.pl ).
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych Użytkowników Witryny Internetowej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji Dentident.pl może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania Dentident.pl, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik nie musi zawiadamiać Dentident.pl o zaprzestaniu korzystania z Usług.
 6. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu - oraz, że Dentident.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich z tytułu - naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Dentident.pl).
 7. W ramach polityki Dentident.pl dotyczącej praw autorskich Dentident.pl uniemożliwi Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Witryny Internetowej w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych naruszeń. Uznaje się, że Użytkownik dopuścił się wielokrotnych naruszeń, jeżeli został zawiadomiony o naruszeniach więcej niż dwa razy.
 8. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika.
 9. Dentident.pl oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy Użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez Użytkowników w serwisie Dentident.pl, toteż sugeruje, by pliki mające dla Użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez Użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie Dentident.pl. Dentident.pl nie odpowiada z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z serwisu (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez administrację, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu itp.).
 10. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Dentident.pl oraz odpowiednim podmiotom.
 11. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Użytkownika do wprowadzonych do bazy Dentident.pl danych.
 12. Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 13. Użytownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację danych dodanych Gabinetów, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez Użytkownika treści na łamach Serwisu, innych serwisów Właściciela Serwisu, w katalogach oraz serwisach branżowych.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Serwis w dowolnym miejscu stron Serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Serwisem.
 15. Dentident.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji na stronach Serwisu, wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych. Zmienność pozycji wynika w szczególności z doboru słów kluczowych, otrzymanych opinii i referencji, itd.
 16. Użytkownik rejestrujący Gabinet w Serwisie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Gabinetu.
 17. Użytkownik rejestrujący Gabinet w Serwisie oświadcza, że wszystkie dane podane przy rejestracji Gabinetu są zgodne z prawdą.
 18. Jeżeli w trakcie korzystania z usług Serwisu dane adresowe, osobowe lub inne dane Gabinetu ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez odpowiedni formularz znajdujący się w panelu Mój gabniet.
 19. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności i funkcjonowania Serwisu oraz newslettera, materiałów promocyjnych, reklamy i listów zawierających informacje o koncie lub gabinetach Użytkownika.
 20. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§3. ZASADY PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW

 1. Publikując swój materiał w serwisie autor wyraża zgodę, aby mógł zostać on przetłumaczony na inne języki, a treść tłumaczeń została umieszczona w serwisie Dentident.pl.
 2. Publikując w serwisie materiał Użytkownik wyraża zgodę na kosmetyczne zmiany jego treści, mające na celu poprawę jego czytelności, a w szczególności:
 • poprawę formatowania tekstu,
 • poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych,
 • dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.
 • zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania serwisu
 1. Komentarze Użytkowników są udostępniane na licencji Creative Commons. Pozostała zawartość serwisu jest własnością grupy Fancygroup.pl i nie może być w żaden sposób rozpowszechniana, w całości lub w części.
 2. Zamieszczane materiały powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Dentident.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach serwisu z każdą prezentacją.

 

§ 4. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

 1. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie rzutuje na ustawowe uprawnienia Użytkownika jako konsumenta, a Użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.
 2. Usługi są świadczone „w stanie w jakim są", dlatego też Dentident.pl nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.
 3. W szczególności Dentident.pl nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:

 

 

 • korzystanie przez Użytkownika z Usług spełni oczekiwania Użytkownika,
 • korzystanie przez Użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek,
 • informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.
 1. Do Usług nie mają zastosowania warunki, zapewnienia ani inne postanowienia (takie jak m.in. dorozumiane warunki, co do zadowalającej jakości, zgodności z przeznaczeniem bądź opisem), które nie zostały w sposób wyraźny zapisane w niniejszych Warunkach.

 

§ 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności Dentident.pl za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.
 2. Zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule, Dentident.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za:
 • straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
 • straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:
 1. polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;
 2. zmian, jakie Dentident.pl może wprowadzić do Usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Usług);
 3. usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Materiałów Zamieszczanych przez Użytkowników i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług;
 4. nie przekazania przez użytkownika Dentident.pl właściwych danych konta użytkownika;
 5. nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta Dentident.pl ;


 1. Ograniczenie odpowiedzialności Dentident.pl wobec Użytkownika w powyższym artykule stosuje się niezależnie od uprzedzenia Dentident.pl o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Dentident.pl powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

 

§6. UCZESTNICTWO W SERWISIE

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 2. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Faktyczne korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://dentident.pl/rejestracja.html.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

 

§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Właściciel serwisu ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Właściciel serwisu jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 2. Zawierając umowę z Dentident.pl Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
 • podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela serwisu, Użytkowników i innych Osób.
 1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 2. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu w przypadku jego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. W sytuacji zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, nie przysługuje mu zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 5. Konto Użytkownika zostaje usunięte wraz z dodanymi do bazy Dentident.pl gabinetami.

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dentident.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Dentident.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Dentident.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych Osób.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez Internautów. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Serwisu. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Użytkownika oraz odmowy wykonania usług.
 8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika za sytuacje związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Użytkownika przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Serwisu.

 

§ 9. PŁATNOŚCI

 1. Utrzymanie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Utrzymanie wizytówki w Serwisie jest bezpłatne.
 3. Wyświetlanie wizytówki w Serwisie jest płatne. Opłaty pobierane są w postaci corocznego abonamentu zgodnie ze stawkami obowiązującymi na stronach Serwisu w panelu „Mój gabinet” w zakładce „płatności”.
 4. Opłacenie abonamentu jest dobrowolne. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu czy informowania Dentident.pl o rezygnacji z przedłużenia abonamentu.
 5. Jeżeli abonament nie zostanie opłacony, wizytówka przestanie być wyświetlana na stronach Serwisu.
 6. Każdy nowo zarejestrowany Gabinet otrzymuje darmowy miesięczny okres próbny abonamentu.
 7. Okres próbny, o którym mowa w punkcie poprzednim może zostać cofnięty przez Usługodawcę.
 8. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do zrezygnowania z usług oferowanych przez Serwis. W przypadku rezygnacji, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 9. Dentident.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, a w szczególności zmian cen abonamentów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych.

 

§ 10. REKLAMACJE

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi Serwisu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Właściciel Serwisu pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Właściciel Serwisu nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

§ 11. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Właścicielem Serwisu przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://dentident.pl/106,regulamin.html.